Phân biệt các loại khớp

Mặt cắt các loại khớp đã chế tạo và thử nghiệm của Delta Forge đến nay. Khớp mới nhất là V4 heavy duty, có mặt trên mẫu tay đỡ hạng nặng DF-02. Khớp V3 cải tiến từ V1, V2 dành cho mẫu tay đỡ phổ thông DF-01.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s